Disclaimer

Informatie en aansprakelijkheid

De Postcode Loterij besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, desondanks is het mogelijk dat de Informatie typefouten bevat, onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. De Loterij is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de Informatie.

De Loterij kan er niet voor instaan dat de Informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Bezoekers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de site aangeboden Informatie.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. De Loterij is voorts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Ook is de Loterij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien schade is geleden als gevolg van opzet of grove schuld van de Loterij.

Eigendomsrechten

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van de Loterij in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van de Loterij en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Loterij.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij de Loterij. Toepasselijk recht en bevoegde rechter Deze Disclaimer is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Disclaimer ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.